For  professional
For  professional


                         ·   전문가가 365일 색상 및 장비 컨디션 관리시스템으로 포커스 8의 인디고 출력은 최상의 품질을 자랑합니다.

                             이미 많은 회원 분들이 포커스8만의 인디고 품질을 신뢰하고 계십니다.


                         ·   인디고 4도 출력은 인디고 6도 대비 합리적인 가격이지만 소비자를 만족시킬 수 있는 가성비 좋은 출력 상품입니다.

                             합리적 가격과 좋은 품질로 많은 작가분들이 인디고 4도 상품을 활용하고 계십니다.